P-waarde

De P-waarde geeft aan hoeveel procent van de geëxamineerden een betreffende vraag juist heeft beantwoord. Dit is handig als u de validiteit van de vraag wilt weten.

Voor algemene uitleg over Analyse, klik hier.  

Als u vraagitems creëert wilt u graag de validiteit weten van de vraag. Zodra u de vraag minstens één keer gebruikt in een toets zal de P-waarde worden bijgehouden van het vraagitem, voor ieder leerjaar en ieder niveau wordt een eigen P-waarde bijgehouden (immers, wat voor een vmbo brugklas een hele goede vraag kan zijn kan minder valide zijn voor een Havo bovenbouwklas).

P-waarde

De P-waarde geeft aan hoeveel procent van de geëxamineerden de betreffende vraag juist heeft beantwoord. Een P-waarde van 1,00 betekent dat iedereen deze vraag goed beantwoordt heeft. Een P-waarde van 0,00 betekent dat niemand deze vraag goed heeft beantwoord. De P-waarde zegt iets over de kwaliteit van de vraag en de geëxamineerden. De P-waarde die het scherpste onderscheid maakt tussen goede en slechte kandidaten ligt in het middengebied tussen de kansscore en de maximumscore.

Test-Correct houdt voor ieder vraagitem realtime de P-waarde bij op leerjaar en leerniveau.

Om de P-waarde te bekijken van een vraagitem zoekt u in uw itembank naar het gewenste vraagitem. Open deze en klik op tabblad ‘Info’. U ziet nu de algemene informatie van dit item, inclusief de P-waardes (mits dit vraagitem minstens één keer is afgenomen). Zie afbeelding 37.

37

 Afb.37 Het tabblad ‘info’ van een vraagitem, met nummering[/caption]

Hieronder uitleg wat u ziet bij afbeelding 37:

 1. Per niveau en leerjaar genereert het systeem een afzonderlijke P-waarde. Er komen enkel niveaus en leerjaren tevoorschijn als dit vraagitem minstens eenmaal is afgenomen op dit niveau en dit leerjaar;
 2. De daadwerkelijke P-waarde, deze schommelt tussen de 0,00 (0% van de studenten had dit item juist) tot 1,00 (100% van de studenten had dit item juist);
 3. Hier ziet u hoe vaak dit vraagitem is afgenomen op dit niveau en in dit leerjaar (N). Uiteraard geldt hier de regel: hoe hoger het aantal afnamen des te betrouwbaarder het P-nummer;
 4. Hier kan een waarschuwingsicoontje tevoorschijn komen als de P-waarde te hoog of te laag is volgens het systeem. U kunt op dit waarschuwingsicoontje klikken voor meer uitleg;
 5. Uniek ID. Ieder vraagitem heeft een uniek ID, dit vergemakkelijkt het zoeken naar een specifiek vraagitem en voorkomt miscommunicatie tussen collega’s over welk vraagitem wel of niet gebruikt moet worden;
 6. Hier ziet u welke gebruikers hebben geholpen aan de creatie en verbetering van dit vraagitem.

Bij een hoge P-waarde

Als het systeem een waarschuwing geeft bij een te hoge P-waarde kunnen de volgende oorzaken ten grondslag liggen aan deze hoge P-waarde, in willekeurige volgorde:

 • De lesstof is heel goed behandeld en/of geoefend;
 • De getoetste lesstof is heel makkelijk te onthouden;
 • De vraag is bekend bij de studenten;
 • Het is letterlijk uit het lesboek over genomen;
 • De vraag is te beantwoorden met gezond verstand (zonder de lesstof te hebben geleerd);
 • Is er een constructiefout in de vraag/toets (antwoord is terug te vinden in de vraagstelling, de mogelijke antwoorden of elders in de toets).

Bij een lage P-waarde

Als het systeem een waarschuwing geeft bij een te lage P-waarde kunnen de volgende oorzaken ten grondslag liggen aan deze lage P-waarde, in willekeurige volgorde:

 • Slecht geleerd door de studenten;
 • De lesstof is lastig;
 • Er is te weinig aandacht besteed aan desbetreffende lesstof door de docent;
 • Er worden te hoge verwachtingen geuit in het antwoordmodel;
 • Het niveau van de vraagstelling is te hoog gegrepen voor de studenten;
 • Het was onduidelijk voor de studenten dat ze deze vraag konden verwachten;
 • Het antwoordmodel is incorrect of onduidelijk;
 • Bij een meerkeuzevraag is het mogelijk foutieve alternatieven uit te leggen als juist.

Bij teveel vragen met een te hoge of te lage P-waarde neemt de kwaliteit van de toets af. Het is ons advies om vraagitems met een te hoge of te lage P-waarde kritisch te bekijken en te oordelen wat de oorzaak is van deze hoge/lage score en eventueel het vraagitem aanpassen voor een volgend gebruik.

LET OP: Als u een vraagitem aanpast dan krijgt het een nieuw uniek ID en de P-waardes zullen opnieuw moeten worden berekend, dit kan pas wanneer het vernieuwde vraagitem op zijn minst één keer is afgenomen.